Üzenetküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Nyolc Boldogság Közösség (székhely: 8777 Homokkomárom, Ady Endre utca 2. „Egyházi jogi személy”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön nevét, e-mail címét, esetenként telefonszámát, amelyeket Ön a Nyolc Boldogság Közösség egyik hivatalos e-mail címére (nyolcb.hk@gmail.com, hk.vendeg@gmail.com, nyolcboldogsag.budapest@gmail.com, baranytanitany@gmail.com, taborhegyinapok@gmail.com, betanianapok@gmail.com, beke.kiralynoje@gmail.com ) történő üzenetküldés során adott meg.

  1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

Az üzenetküldés során megadott neve, e-mail címe, esetenként telefonszáma kezelésére a Nyolc Boldogság Közösség (székhely: 8777 Homokkomárom, Ady Endre utca 2.) jogosult.

  1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Nyolc Boldogság Közösség az üzenetküldés során megadott nevét, e-mail címét, esetenként telefonszámát a válasz megküldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az üzenet elküldésével ad meg.

  1. Személyes adatok címzettjei

Az üzenetküldés során megadott nevét, e-mail címét, esetenként telefonszámát a Nyolc Boldogság Közösség képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

Az üzenetküldés céljából megadott e-mail címét, telefonszámát a Nyolc Boldogság Közösség további személy részére nem továbbítja.

  1. Az adatkezelés időtartama

A Nyolc Boldogság Közösség az Ön által megadott személyes adatokat 5 évig kezeli.

  1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön jogosult a Nyolc Boldogság Közösségtől a személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, jogosult a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, valamint jogosult az adathordozhatósághoz való jogával élni az alábbiak szerint:

5.1.Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Nyolc Boldogság Közösségtől arra vonatkozóan, hogy az Egyházi jogi személy kezeli-e az Ön személyes adatait.

Ha a Nyolc Boldogság Közösség kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Nyolc Boldogság Közösség a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Nyolc Boldogság Közösségtől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

5.3. Törléshez való jog

A Nyolc Boldogság Közösség az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Nyolc Boldogság Közösség indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Nyolc Boldogság Közösségnek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) a Nyolc Boldogság Közösség jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A Nyolc Boldogság Közösség a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

5.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Nyolc Boldogság Közösséget, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén A Nyolc Boldogság Közösség a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy (iii) a Nyolc Boldogság Közösségnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A Nyolc Boldogság Közösség az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

5.5. Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja.

  1. Jogsértés esetén tehető lépések

6.1. Amennyiben álláspontja szerint a Nyolc Boldogság Közösség megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: nyolcb.hk@gmail.com.

6.2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                      1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                         1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                  +36 (1) 391-1400
Fax:                                          +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                            ugyfelszolgalat@naih.hu.

6.3. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.