A Nyolc Boldogság Közösség karizmája és lelkisége

Hivatásunk, hogy a Nyolc Boldogság útján járva, Krisztust követve válaszoljunk az egyetemes életszentségre való hívásra. Vágyunk, hogy egész életünket áthassa a Nyolc Boldogság Lelkülete (vö. Mt 5,1-12). Ahhoz, hogy az eljövendő élet reménységéről és öröméről tanúskodjunk, a Nyolc Boldogság embereivé akarunk válni.

(Szabályzat 9.)

Közösségünk karizmája

kozbenjaro_imaA Szentlélekben való élet – „Legyetek készségesek a Szentlélek ajándékaira” (II. János Pál pápa)

Közösségünk életét meghatározza a Szentlélek befogadása és megtapasztalása, a nyitottság a karizmákra és a Szentlélek ajándékaira, amelyeket az Egyház megújításáért támaszt. A pünkösdi tapasztalat és mellette az eszkatológia kezdetektől fogva meghatározó elemei Közösségünk lelkiségének.

 

callao08Az életállapotok kommuniója – „A hívek sokaságának pedig egy volt a szíve-lelke.” (ApCsel 2,34) 

A kommunióra való meghívásunk forrása és példája a szentháromságos élet.

 

 

 

Reunion

Apostolkodás – „Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1 Kor 9,16)

Közösségünk aktívan részt kíván venni az Egyház missziójában és az új evangelizációban.

 

 

Közösségünk lelkisége

Szemlélődő élet – „Mester! Jó nekünk itt lenni! Hadd csináljunk három sátrat” (Lk 9,33)

Lelkiségünk merít a Kármel iskolájából. A belső imát Avilai Szent Teréztől, a gyermeki lelkületet pedig Lisieux-i Szent Teréztől szeretnénk megtanulni.

Szentsegimadas

A Kármel tanítását lelkiségünk következő pontjai által igyekszünk kifejezni:

  • Belső ima (oratio). Minden közösségi tag naponta egy órát szentel a csendes belső imának, lehetőség szerint a kihelyezett Oltáriszentség előtt. A kitartó csendes imádság által igyekszünk, belépni annak tekintetébe, aki VAN, hogy ez legyen kapcsolataink és apostolkodásunk forrása. (vö. Szabályzat 25.)
  • Isten Igéjének olvasása. Napirendünkbe illesztjük a szentírásolvasást (lectio divina), amely lehetővé teszi, hogy Isten Igéje megvilágosítson, tápláljon és formáljon bennünket. (vö. Szabályzat 32.)
  • Mária szeretete. Monforti Grignon Szent Lajos tanítása szerint Szűz Máriának szenteljük magunkat azzal a vággyal, hogy mindent vele és benne éljünk meg. (vö. Szabályzat 6.)
  • Fáradozás az egységért és a választott népért. Imádkozunk, hogy megszűnjön Krisztus testében a megosztottság botránya. Könyörgünk az Atyához, hogy támasszon párbeszédet ott, ahol megkeményedtek a szívek, hogy az Egyház vezetői és a közösségek megnyíljanak egymás felé, és mindannyian szívükön viseljék az egység ügyét. Úgyszintén imádkozunk a választott népért.
  • A megszentelődés és az Istennel való egyesülés egyik útja az imádságból forrásozó apostoli élet. Az evangelizáció, a szegények szolgálata és a szükséget szenvedők vigasztalása némelyeket missziós (ad gentes) szolgálatra indít, másokat pedig a környezetükben élő embertársuk megsegítésére ösztönöz a szeretet konkrét cselekedetei által. Mindegyik forma azonban a caritas-ban megmutatkozó Isten Országának boldog reményét hirdeti.

Kozosseg2

Élet a Lélekben – „Az Egyház tagjaként és a Szentlélek ajándékaként a Közösség lényegében az Egyház két dimenzióját: a communio-t és a missziót kívánja kibontakoztatni.” (Élet Könyve 59.)

Az imádságra és annak számtalan formájára úgy tekintünk, mint az Atyával megélt baráti kapcsolat legkiválóbb eszközére ahhoz, hogy elnyerjük a Szentlélek kenetét. Lelkiségünk merít az Egyház új és a régi kincseiből egyaránt.

Fontos számunkra a spontán imádság, a szabad dicsőítés és a karizmák gyakorlása. Dicsőítésünkkel szeretnénk bekapcsolódni a mennyei dicsőítésbe, hogy ezzel is elővételezzük Isten Országát, és a benne megélt szépség, öröm és tűz révén Krisztus hiteles tanúivá váljunk. A karizmák gyakorlását a közös jó szemszögéből ítéljük meg, odafigyelve a Szentlélekre, hogy Isten bölcsessége szégyenítse meg az erőseket. Közösségünk merészen és bizonyossággal hirdetve az Isten Igéjét, bizalommal felel a Lélek különböző hívásaira. (vö. Élet Könyve 59.)

medjugorje regina pacis04